درباره تحفه

هولدینگ گروه توسعـه صنایع تحفه

گروه توسعه صنایع تحفه با هدف بالا بردن سرانه مصرف ماهی و ایجاد فرهنگ استفاده از غذاهای دریایی در سال ۱۳۸۳ کار خود را شروع کرد.

تصمیم ما بر آن شد تا این هدف را با مسئولیت اجتماعی توجه به سرمایه گذاری در مناطق محروم و ایجاد شغل ارزشمندتر کنیم.

ارائه محصولات با کیفیت، تازه و متنوع به مردم، علاوه بر صادرات و ارزآوری برای کشورمان، افتخار بزرگی برای ماست.

غذاهای دریایی کنسروی از محبوب ترین غذاهای فرآوری شده در تمام دنیاست. تحفه بیش از ۱۰ سال است که با استفاده از بهترین ماهی های تون گیدر اقدام به تولید کنسرو ماهی تون، در طعم های متنوع و خورشت های ایرانی با ترکیب ماهی تون، همراه با طعمی دلپذیر نموده است.

مهمترین نکته در تولید غذاهای دریایی تحفه عدم استفاده از مواد نگهدارنده و همچنین استفاده از فناوری نوین اتوکلاو در جهت تامین هرچه بیشتر سلامت محصولات است.

غذاهای دریایی شامل: کنسرو ماهی تون،خوراک لوبیا با ماهی تون ، خورشت قلیه ماهی، قیمه ماهی، قورمه ماهی و… است.

ماهی یکی از سالم ترین غذاهای پروتئینی است که باید هرچه بیشتر در سبد مصرفی خانواده های ایرانی قرار بگیرد. ایران با توجه به تنوع منابع آبی دارای انواع ماهی های پرطرفدار میباشد. تحفه تلاش میکند تا بهترین و با کیفیت ترین ماهی های موجود را در کمترین زمان ممکن بدست شما برساند. ماهی های منجمد شامل: سالمون، تیلاپیا، شوریده، حلوا، قزل آلا و…. است.

این هلدینگ با به کارگیری چندین کارشناس برجسته صنایع غذایی سعی در آمیختن تجربه و تخصص در تولید محصول با کیفیت عالی جهت عرضه به بازارهای داخلی و خارجی دارد . این شرکت دارای گواهینامه های بین المللی ISO 9001 , ISO 22000 , HACCP است ، همچنین از امتیازات منحصربه فرد این مجموعه داشتن کد اتحادیه اروپا EC Code است ، بنا براین تمامی محصولات این واحد دارای استاندارد اتحادیه اروپا و قابل عرضه در بازارهای اروپا می باشند.

افتخارات

هولدینگ گروه توسعـه صنایع تحفه

کارآفـرین ملـی

واحـد نمـونه ملـی

واحـد نمـونه اسـتانی

واحد بـرتر کشور در مدیریت توزیع و پخش (دیموند(

واحـد برتـر صـنایع غـذایی

گواهـینامه سـازمان غـذا و داروی آمـریکا )FDA(

گواهـینامه ایـزو 9001 ، 22000

گواهـینامه بین المـللی حـلال

گواهـینامه HACCP

دارنده کد IR

اولین صادر کننده محصولات به روسیه

کارگروه منتخب بخش صنعت

مجتمع تولیدی ساحل صید کنارک

مجتمــع تولیــدی ســاحل صیــد کنــارک در ســال 1380 بــا هــدف تولیــد محصــولات دریایــی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی راه انــدازی گردیــد. تولیــد کنســرو ماهــی در وزن هــا و طعــم هــای مختلــف (شــویدی، زیتونــی، فلفلــی، دودی) و همچنیــن کنســروهای ماهــی رژیمی، ماهــی تــون بــا لوبیــا، قلیــه ماهــی تــون، قیمــه ماهــی تــون، قورمــه ماهــی تــون و ســالاد ماهــی تــون از دســتاوردهای ایــن مجموعــه میباشــد. ایــن مجموعــه در شــهرک کنــارک در کنــار منابــع عظیــم تــن ماهیــان دریــای عمــان در زمینــی بــه مســاحت 20000 متــر مربــع و زیــر بنــای 16000 متــر مربــع تأســیس گردیــد و بــا بهره گیــری از تکنولــوژی روز، کادری مجــرب و 600 نفــر پرســنل امــکان تولیــد 150000000 قوطــی بــه وســیله 7 خــط تولیــد محصــولات اصلــی + 5 خــط تولیــد محصــولات جدیــد و نوآورانــه در ســال را محقــق ســاخته اســت.

ایــن مجتمــع را می تــوان از بهتریــن و بزرگ تریــن تولیدکننــدگان کنســرو ماهــی در ایــران و همچنیــن از بزرگتریــن واردکننــدگان ماهــی تــن بــا بهتریــن و تــازه تریــن کیفیــت از تمامــی مناطــق صیــادی دنیــا کــه دارای مجــوز اتحادیــه اروپــا میباشــد دانســت. محصــولات مجتمــع ســاحل صیــد کنــارک منطبــق بــا اســتانداردهای  9001 ISO  22000 ISO و بــا اســتفاده از ماشــین آلات منطبــق بــا فــن آوری روز دنیــا و عــدم اســتفاده از هرگونــه مــواد نگهدارنــده در محیطــی کامــلا کنتــرل شــده از لحــاظ بــار میکروبــی و توســط متخصصیــن مجــرب و کارآزمــوده تولیــد میگــردد. واحــد کنتــرل کیفیــت ایــن مجتمــع بــا بهره گیــری از تجهیــزات پیشــرفته آزمایشــگاهی و نیروهــای متخصــص و روشهــای تدویــن شــده اســتاندارد بــر مبنــای سیســتم تجزیــه و تحلیــل مخاطــره و کنتــرل نقــاط بحرانــی (HACCP) کلیه مراحــل تولید را تحــت نظــارت و مراقبــت دائــم دارد. توجــه بــه ســلامتی جامعــه و حقــوق مشــتری، ســرلوحه ی فعالیت هــای مجتمــع ســاحل صیــد کنــارک می باشــد.

پروتئین آرمان جنوب

شــرکت پروتئیــن آرمــان جنــوب از ســال 1380 بــا هــدف عرضــه محصــولات دریایــی منجمــد بــه صــورت آمــاده طبــخ فعالیــت خــود را بــا فــرآوری و بســته بنــدی انــواع ماهــی هــای تجــاری و میگــو آغــاز نمــود. ایــن کارخانــه در زمینــی بــه مســاحت 8250 مترمربــع و زیربنــای 4500 متــر مربــع بــرای بیــش از 200 نفــر بــه طــور مســتقیم زمینــه اشــتغال فراهــم نمــوده و بــا بهره منــدی از مدرن تریــن تجهیــزات برودتــی نظیــر IQF و پلیــت فریــزر، محصــولات منجمــد خــود را در بســته بنــدی هــای متنــوع و نویــن ماننــد وکیــوم، ترموفرمینــگ و Pack Skin بــه بــازار عرضــه می نمایــد. بــه واســطه ی همیــن امکانــات و بــا بهــره گیــری از سیســتم هــای یکپارچــه مدیریــت کیفیــت، ایــن شــرکت عــلاوه بــر توزیــع محصــولات تحفــه در فروشــگاههای زنجیــره ای کل کشــور، موفــق بــه اخــذ مجوزهــای صادراتــی و عرضــه مســتقیم کالا بــه اتحادیــه اروپا (بــا کــد 840 EC)، روســیه، چیــن، عــراق و کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس شــده اســت.

آرمان گستر نوین کنارک

 شرکت آرمان گستر فعال در حوزه تولید انواع قوطی های کنسرو ، با هدف تسهیل روند تولیدات شرکت تحفه فعالیت می نماید. این شرکت همچنین هدف اشتغالزایی در استان سیستان و بلوچستان – چابهار- را نیز دنبال می کند و تا کنون موفق به ایجاد ده ها شغل در این منطقه شده است.

دریا سلامت

شرکت پخش تخصصی محصولات دریایی

دانه طلایی

شرکت دانه طلایی در پی انجام مسولیت اجتماعی حفاظت از محیط زیست  و بازیافت ضایعات شرکت تحفه افتتاح گردیده است. این شرکت کلیه ضایعات انواع ماهی ها از جمله ماهی تون را به غذای سالم حیوانات تبدیل می کند. به این ترتیب از ورود این مواد به طبیعت و آلودگی محیط جلوگیری به عمل می آید. همچنین غذای حیوانات با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب در ایران تولید خواهد شد.

آرمان صنعت نوین کنارک

شماره شرکت آرمان صنعت نوین کنارک(تعمیر و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی) : 09900012330

تحفه، برندی پیشرو و پیش قدم در حوزه تولید محصولات دریایی متنوع، خلاقانه و به روز که لذت كشف تجربه های جدید از مصرف غذاهای دریایی را به ارمغان مي آورد.

تماس با ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه توسعه صنایع غذایی تحفه می‌باشد.